Erkend vluchteling als huurder

Vluchtelingen en subsidiair beschermden mogen na hun erkenning in België verblijven en moeten daarom op zoek naar een huurwoning. Als huurders hebben zij dezelfde rechten en plichten als alle andere Vlaamse huurders. Daarbovenop zijn zij verplicht een inburgeringscursus en taallessen Nederlands te volgen. Zolang zij werkzoekend en behoeftig zijn krijgen zij van het OCMW een leeloon.

En wat met de huur…?

Het OCMW en de Vlaamse Overheid bieden kwetsbare huurders een aantal steunmiddelen die de inanciële vrees van huiseigenaars helpt wegnemen.

Huur: Het OCMW kan in afspraak met hun cliënten het deel van hun leeloon bestemd voor de huur rechtstreeks aan de verhuurder storten. Zo wordt de huur steeds tijdig betaald.

Huurwaarborg: Het OCMW kan zich schriftelijk garant stellen voor cliënten die een huurwoning betrekken, of de waarborg overmaken op een geblokkeerde rekening.

Huursubsidie: Huurders met een laag inkomen die een woning conform de Vlaamse Wooncode betrekken kunnen een maandelijkse huursubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid.
Installatiepremie: Personen die een opvangcentra of instelling verlaten en een huurwoning betrekken hebben éénmalig recht op een premie om de woning te bemeubelen.

Krijgen zij extra begeleiding…?

De vrijwilligers van Mondiale Werken Regio Lier verzorgen een sterke omkadering voor zowel u als verhuurder en voor de vluchteling als huurder. Opdat de communicatie vlot verloopt stellen zij zich op als contact- en tussenpersoon en vertalen of bemiddelen waar nodig. Onze vrijwilligers engageren zich ook om erkende vluchtelingen te helpenomgaan met hun huurwoning.

Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen daarnaast ook beroep doen professionele begeleiding vanwege het OCMW, bijvoorbeeld in de vorm van budgetbegeleiding.

Woning Gezocht, Buren Gevonden

Woonhulp voor vluchtelingenstaat er niet alleen voor. Wij worden in onze zoektocht naar huisvesting voor erkende vluchtelingen ondersteund door ORBIT vzw, een sociaal-culturele volwassenbeweging die actief is in alle Vlaamse regio’s en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ORBIT vzw startte in maart 2016 het project ‘Woning gezocht, buren gevonden’ samen met partners Uitgeverij Halewijn en de Verenigde Protestantse Kerk in België.

ORBIT vzw drukt gratis gepersonaliseerde ‘woning gezocht’ krantjes die burgerinitiatievenkunnen verspreiden in hun gemeente. Het krantje dat u nu leest werd door hen opgesteld speciaal voor de vzw Mondiale Werken Regio Lier.
ORBITvzw gaat ook persoonlijk langs bij organisaties die zich willen inzetten voor huisvesting van erkende vluchtelingen en die nood hebben aan wat extra informatie of inspiratie om hun project te lanceren. Meer informatie vindt u op hun website.
www.woninggezocht.be